ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 70 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยมงคล แซ่หยอง (กัน)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น :
ที่อยู่ : 51 ม.10 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0808504974
อีเมล์ : gun_jack@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยมงคล (แซ่หยอง)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น :
ที่อยู่ : 51 ม.10 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0808504974
อีเมล์ : gun_jack@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุพรรณี จำธรรม (หนิง)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : ปวช. รุ่นที่3
ที่อยู่ : 186/2 หมู่ที่3 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เบอร์มือถือ : 0855999542
อีเมล์ : supunnee_ning@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญชลี โทกุล (เก๋)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น : 26
ที่อยู่ : 172/5 ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 086-1859953
อีเมล์ : Kaeanchalee@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรพิน ควรสุวรรณ (อร)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น :
ที่อยู่ : ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ
เบอร์มือถือ : 0898607800
อีเมล์ : starmail.on@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ผ่องพรรณ จิตสง่า (ผ่อง)
ปีที่จบ : 2525 (ม.3)   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 81 ม.2 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0810296412
อีเมล์ : pongpan6412@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรอนงค์ นามวงค์ (แอน)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น :
ที่อยู่ : 65 ม.5 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0895525609
อีเมล์ : pinknemopkk@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภัควลัญชญ์ ใจเอื้อน (ปุ้ม)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 6/1 ม.5 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0946106107
อีเมล์ : somboon112@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุภาพรรณ คงสนุ่น (สุภาพรรณ)
ปีที่จบ : 2521   รุ่น :
ที่อยู่ : 192 ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0811799164
อีเมล์ : supapan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประภาศรี ฉัตรเจต (ป๊ะ)
ปีที่จบ : 2515   รุ่น : 8
ที่อยู่ : 113 ม.2 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0841509369
อีเมล์ : prapasi@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณี ช้างเพ็ง (นาย)
ปีที่จบ : 2518   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 93 ม.3 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 52110
เบอร์มือถือ : 0930416826
อีเมล์ : phannee718@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เบญญทิพย์ ธิกานนท์ (เหมียว)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น :
ที่อยู่ : 43 ม.4 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง
เบอร์มือถือ : 0903174561
อีเมล์ : banqatip4561@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม