ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นาย ภูวนาถ สร้อยทอง
ครู คศ.2

นางสาวนภัสรา นัดดากุล
ครูผู้ช่วย

นายไกรลาศ คำเป๊ก
ครูอัตราจ้าง