ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนภัสรา นัดดากุล
ครู คศ.1

นายภูวนาถ สร้อยทอง
ครู คศ.3

นายพินิจ ตาจีน
ครู คศ.2