ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเกรียงศักดิ์ จำปาอูป
ครู คศ.2

นางกรณิศ หาญกิจอุดมสุข
ครู คศ.3

นายเชาวน์วัศ ร่วมชาติ
ครู คศ.3

นางกรรณิศา ธิปทา
ครู คศ.3

นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง
ครู คศ.3

นางอัมไพพรรณ ไวทย์เวทย์