ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นาย เชาวน์วัศ ร่วมชาติ
ครู คศ.3

นาง กรรณิศา ธิปทา
ครู คศ.3

นาง จีรารัตน์ แก้วบุญเรือง
ครู คศ.3

นายเกรียงศักดิ์ จำปาอูป
ครู คศ.1

นางกรณิศ หาญกิจอุดมสุข
ครู คศ.3