ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายชิงชัย ทิพย์มณฑา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทรงพล เฟื่องฟู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปฏิมา นรภัทรพิมล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา