ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพัชราภรณ์ บุญเรือง
ครู คศ.2

นางสาวอนุธิตา ปวงแก้ว
ครู คศ.3

นางสุภาพรรณ คงสนุ่น
ครู คศ.3

นางสาวนงนุช จิตตา
ครู คศ.3

นางวาทิณี ท้าวใจยา
ครู คศ.1

นางสาวภัชษนัญฑ์ พรมเกษา
ครูผู้ช่วย