ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นาย สมพงษ์ อินต๊ะเสน
ครู คศ.3

นาย ยุทธวรรษ คำวิชัย
ครู คศ.3

น.ส. ชุตินันท์ สิงหศักดิ์
ครู คศ.3

นาย มนูญ กิติกุศล
ครู คศ.3

นาย มนตรี รุ่งฉัตร
ครู คศ.3

นาย สกล ศิริผ่อง
ครู คศ.2

นาย วิชัย วงค์ไชย
ครู คศ.2

นาง อมรภัค ธรรมสุภา
ครู คศ.2

นางชรินทรัตน์ สิขิวัฒน์
ครู คศ.1

นาง พนารุ้ง ดุลยธรรม
ครูอัตราจ้าง

นาง ทัศนพร นามวงศ์
ครูอัตราจ้าง

น.ส. ชนกพร คำตาบุตร
ครูอัตราจ้าง