ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นาย สมพงษ์ อินต๊ะเสน
ครู คศ.3

นาย สกล ศิริผ่อง
ครู คศ.2

นาง ทัศนพร นามวงศ์
ครูอัตราจ้าง