ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน
ครู คศ.3

นายรัตนวัชร์ บุญลิขิตไชยยา
ครูผู้ช่วย

นายอชิรวิษศ์ เหลืองวัฒนะโชติ
ครูผู้ช่วย

นางทัศนพร นามวงศ์
ครูอัตราจ้าง