ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรุณีย์ กองนาค
ครู คศ.3

นางเบญญทิพย์ ธิกานนท์
ครู คศ.2

นายเสน่ห์ ชุมแสน
ครู คศ.3

นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร
ครู คศ.3

นางรจนา จันทร์ทิพย์
ครู คศ.3

นายมนตรี รุ่งฉัตร
ครู คศ.3

นางอรพิน ควรสุวรรณ
ครู คศ.3

นายวิชัย วงค์ไชย
ครู คศ.3

นายดุสิต กันทะมา
ครู คศ.3

นางอมรภัค ธรรมสุภา
ครู คศ.2

นายภัทรพล ควรสุวรรณ
ครู คศ.3

นางชรินรัตน์ สิขิวัฒน์
ครู คศ.2

นายสนธยา บุญคำ
ครู คศ.2

นางสาวอาทิติพร แสนจักร
ครู คศ.2

นางพนารุ้ง ดุลยธรรม
ครูอัตราจ้าง