โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261152
จดหมายข่าว ปธ.
การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยอิงหลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ IFTE ปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
เพชรประชารัฐ คว้ารางวัลการแข่งขันบรรยายธรรม ระดับภาคสงฆ์ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
พิธีสักการะ "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ประชุมสัมมนาโครงการ "ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ." และทำ MOU ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง กับโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ปธ. รับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมการแสดงก๋องปู่จานครลำปาง งานมหกรรมก๋อปู่จานครลำปาง ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อดวงแก้ว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ปธ. รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ปธ. รับการนิเทศ ติดตามการบริหารงบประมาณของโรงเรียน จาก สพม.ลำปาง ลำพูน
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
อบรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 15 ด้านการจัดการเรียนรู้ และขยายผลนวัตกรรมตามโครงการ IFTE ปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดี กับ "นายฐิติ นครสุวรรณ์" ในโอกาสย้ายเพื่อรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
นักเรียน ปธ. คว้ารางวัลทักษะภาษาจีน
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
นักเรียน ปธ. คว้ารางวัลการแข่งขันกรีฑา กีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ปธ. รับการนิเทศติดตาม อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ปธ. รับการนิเทศติดตาม ห้องเรียนสีเขียว
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
ปธ. รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
เพชรประชารัฐ รับโล่รางวัลพระราชทานระดับประเทศ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65