ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางผ่องพรรณ จิตสง่า
ครู คศ.3

นางธนิตา สูงติวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวอรอนงค์ นามวงค์
ครู คศ.2

นางสาวนาฏหทัย สิทธิบุญ
ครู คศ.2

นางสาวกิตติวรา เมืองมูล
ครูผู้ช่วย

Mr.joseph Johe Poczkaiski Jr.
ครูอัตราจ้าง

Ms.Paige Virginia Walter
ครูอัตราจ้าง