ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรอนงค์ นามวงค์
ครู คศ.3

นางผ่องพรรณ จิตสง่า
ครู คศ.3

นางธนิตา สูงติวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวนาฏหทัย สิทธิบุญ
ครู คศ.2

นางสาวกิตติวรา เมืองมูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวเวธกา ขันติพงษ์
ครูผู้ช่วย

นายธนกฤต อุไชยา
ครูอัตราจ้าง