ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรอนงค์ นามวงค์
ครู คศ.3

นางผ่องพรรณ จิตสง่า
ครู คศ.3

นางธนิตา สูงติวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวนาฏหทัย สิทธิบุญ
ครู คศ.2

นางสาวกิตติวรา เมืองมูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวเวธกา ขันติพงษ์
ครูผู้ช่วย

นายพรเทพ มูลศิริ
พนักงานราชการ

นายธนกฤต อุไชยา
ครูอัตราจ้าง