กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวดานุมาศ ทิยาว
ครู คศ.1

นางสมบูรณ์ ใจเอื้อน
ครู คศ.2

นางสาวอธิฐาน ปันงาม
ครู คศ.2

นางสกาวรัตน์ เชียงทอง
พนักงานราชการ