ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมบูรณ์ ใจเอื้อน
ครู คศ.2

น.ส.นิฤมล โนวิชัย
ครู คศ.1

น.ส.ดานุมาศ ทิยาว
ครูผู้ช่วย

นาง สกาวรัตน์ เชียงทอง
พนักงานราชการ