ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมบูรณ์ ใจเอื้อน
ครู คศ.2

น.ส.นิฤมล โนวิชัย
ครู คศ.1

น.ส.ดานุมาศ ทิยาว
ครู คศ.1

นางสาวอธิฐาน ปันงาม
ครู คศ.2

นาง สกาวรัตน์ เชียงทอง
พนักงานราชการ