ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดานุมาศ ทิยาว
ครู คศ.1

นางสมบูรณ์ ใจเอื้อน
ครู คศ.2

นางสาวอธิฐาน ปันงาม
ครู คศ.2

นางสาวธนภรณ์ เตจ๊ะ
ครู คศ.1

นางสกาวรัตน์ เชียงทอง
พนักงานราชการ