ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายจรัส กันทะมา
นักการภารโรง

นางบางใบ อินตาโย
พนักงานทำความสะอาด

นายสมาน อุไชยา
นักการภารโรง

นายคุณากร อินตาโย
นักการภารโรง

นายณฤทธิ์ อินสัน
พนักงานรักษาความปลอดภัย