ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสมาน อุไชยา
นักการภารโรง

นายคุณากร อินตาโย
นักการภารโรง

นายณฤทธิ์ อินสัน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางนิภา เชียงทอง
พนักงานทำความสะอาด

นางวรรณา พรมสูตร
งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

นายละคนธ์ กันทะวงค์
นักการภารโรง

นายวรัญญู จิตมานนท์
นักการภารโรง