ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายจรัส กันทะมา
นักการภารโรง

นายสมาน อุไชยา
นักการภารโรง

นายคุณากร อินตาโย
นักการภารโรง

นายณฤทธิ์ อินสัน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสมบูรณ์ ทานะมัย
แม่บ้านทำความสะอาด

นางนิภา เชียงทอง
แม่บ้านทำความสะอาด