โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว่าที่ ร.ต.จักราพัฒน์ มะโนเรือน
ครูผู้ช่วย