ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นาย ทรงฤทธิ์ ใหม่คามิ
ครู คศ.3

นายภานุเดช มั่นเหมาะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทิรา กาวินันท์
ครู คศ.1

นายผดุงศักดิ์ จิตมนตรี
อัตราจ้าง