ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวภัทิรา กาวินันท์
ครู คศ.2

นายทรงฤทธิ์ ใหม่คามิ
ครู คศ.3

นายภานุเดช มั่นเหมาะ
ครูอัตราจ้าง

นายผดุงศักดิ์ จิตมนตรี
ครูอัตราจ้าง

นายพรชัย ศรีวิชัย
ครูผู้ช่วย