ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

น.ส.เบญจมาภรณ์ จิตมนตรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวภัทรพรรณ สีเขียว
ครูบรรณารักษ์

นางสาวชฎาพร ยินดี
เจ้าหน้าที่สำนักอำนวยการ

นางสาวประภาภรณ์ พวงเพชร
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาววรรณิษา นางแล
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นายผดุงศักดิ์ จิตมนตรี
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

นางสาวปพิชญา ราชคำ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวเสาวรีย์ ดวงคำ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์