ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

น.ส.เบญจมาภรณ์ จิตมนตรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวหนึ่งฤทัย ใจซื่อ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอมรรัตน์ กรรณิกา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางศิริพร หลวงหล้า
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวชฎาพร ยินดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.พลอยศิริ จันทน์ผา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายธีรภัทร์ ธงวิชัย
เจ้าหน้าที่โสตฯ

นางสาวเสาวรีย์ ดวงคำ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวประภาภรณ์ พวงเพชร
เจ้าหน้าที่ธุรการ