ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

น.ส.เบญจมาภรณ์ จิตมนตรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชฎาพร ยินดี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวประภาภรณ์ พวงเพชร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปพิชญา ราชคำ
เจ้าหน้าที่การเงิน