ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายทวีศักดิ์ กันทา
ช่างไม้ 4

นางวรีรัตน์ กันทา
พนักงานพิมพ์ดีด 2

นายอดุลย์ ราชคำ
ช่างไฟฟ้า ช 3