โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261152
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Culture - Based STEM Education กับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางอรพิน ควรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2565,11:42  อ่าน 381 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLIT/DLTV
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย วงค์ไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2564,16:51  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ด้วยสื่อเทคโนโลยีทางไกล DLTV/DLIT โดยใช้รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ PRT-RED Model
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย วงค์ไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2564,16:48  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4ONs For PRT Model ภายใต้ PPR-Podded Model เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ชื่ออาจารย์ : นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2564,12:37  อ่าน 432 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ PRT-RED Model ภายใต้กระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) โดยใช้แนวคิดยุทธศาสตร์การนิเทศแบบมีส่วนร่วมและการทำงานอย่างเป็นระบบ
ชื่ออาจารย์ : นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,06:44  อ่าน 424 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Culture - Based STEM Education กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ชื่ออาจารย์ : นางอรพิน ควรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,11:06  อ่าน 406 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้ชุดกิจกรรมของเล่นเชิงประยุกต์ในท้องถิ่นสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม รายวิชาสนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยนางอรพิน ควรสุวรรณ
ชื่ออาจารย์ : นางอรพิน ควรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,11:01  อ่าน 375 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย วงค์ไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,14:39  อ่าน 515 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ : บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Classroom ตามแนวทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ หน่วยที่ 2 เรื่องหลักการใช้เครื่องมือในการปรับแต่งภาพใน Adobe Photoshop CS6 รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย วงค์ไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,14:38  อ่าน 488 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ : บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Classroom ตามแนวทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ รายวิชาหลักการแก้ปัญหา รหัสวิชา ว 30288 หน่วยการเรียนรู้เรื่องกำหนดและวิเคราะห์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย วงค์ไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,14:34  อ่าน 442 ครั้ง
รายละเอียด..