ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สรุปโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLIT/DLTV
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย วงค์ไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2564,16:51  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ด้วยสื่อเทคโนโลยีทางไกล DLTV/DLIT โดยใช้รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ PRT-RED Model
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย วงค์ไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2564,16:48  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4ONs For PRT Model ภายใต้ PPR-Podded Model เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ชื่ออาจารย์ : นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2564,12:37  อ่าน 269 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ PRT-RED Model ภายใต้กระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) โดยใช้แนวคิดยุทธศาสตร์การนิเทศแบบมีส่วนร่วมและการทำงานอย่างเป็นระบบ
ชื่ออาจารย์ : นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,06:44  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Culture - Based STEM Education กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ชื่ออาจารย์ : นางอรพิน ควรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,11:06  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้ชุดกิจกรรมของเล่นเชิงประยุกต์ในท้องถิ่นสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม รายวิชาสนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยนางอรพิน ควรสุวรรณ
ชื่ออาจารย์ : นางอรพิน ควรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,11:01  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย วงค์ไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,14:39  อ่าน 359 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ : บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Classroom ตามแนวทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ หน่วยที่ 2 เรื่องหลักการใช้เครื่องมือในการปรับแต่งภาพใน Adobe Photoshop CS6 รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย วงค์ไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,14:38  อ่าน 382 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ : บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Classroom ตามแนวทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ รายวิชาหลักการแก้ปัญหา รหัสวิชา ว 30288 หน่วยการเรียนรู้เรื่องกำหนดและวิเคราะห์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย วงค์ไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,14:34  อ่าน 297 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม (PPR Model) ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2561,14:11  อ่าน 985 ครั้ง
รายละเอียด..