โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม.ลำปาง ลำพูน
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร โยธา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2565,16:38  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2565,16:17  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Culture - Based STEM Education กับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางอรพิน ควรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2565,11:42  อ่าน 543 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLIT/DLTV
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย วงค์ไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2564,16:51  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ด้วยสื่อเทคโนโลยีทางไกล DLTV/DLIT โดยใช้รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ PRT-RED Model
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย วงค์ไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2564,16:48  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4ONs For PRT Model ภายใต้ PPR-Podded Model เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ชื่ออาจารย์ : นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2564,12:37  อ่าน 715 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ PRT-RED Model ภายใต้กระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) โดยใช้แนวคิดยุทธศาสตร์การนิเทศแบบมีส่วนร่วมและการทำงานอย่างเป็นระบบ
ชื่ออาจารย์ : นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,06:44  อ่าน 762 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Culture - Based STEM Education กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ชื่ออาจารย์ : นางอรพิน ควรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,11:06  อ่าน 590 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้ชุดกิจกรรมของเล่นเชิงประยุกต์ในท้องถิ่นสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม รายวิชาสนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยนางอรพิน ควรสุวรรณ
ชื่ออาจารย์ : นางอรพิน ควรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,11:01  อ่าน 665 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย วงค์ไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,14:39  อ่าน 690 ครั้ง
รายละเอียด..