ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 63 รายการ จำนวน 1 ชุด โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 88) 22 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 5 มีนาคม 2564 การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563 (อ่าน 93) 04 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ประกวดราคาซือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 97) 03 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อ่าน 126) 15 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิ (อ่าน 127) 15 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาค (อ่าน 165) 29 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 142) 28 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (กรณีปกติ) (อ่าน 141) 28 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โครงการโรงเรียนด (อ่าน 108) 26 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ โครงการโรงเรียนคุณภา (อ่าน 100) 15 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง เปิดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 115) 15 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ แจ้งการหยุดเรียนกรณีพิเศษ จากสถานการณ์ COVID-19 (ระยะที่2) (อ่าน 148) 08 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ แจ้งการหยุดเรียนกรณีพิเศษ จากสถานการณ์ COVID-19 (ระยะที่1) (อ่าน 189) 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่อง ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการ และสิ่ง (อ่าน 213) 17 ธ.ค. 63
กำหนดการ งานวิ่ง PRT REUNION RUN FOR VAN 2020 (อ่าน 289) 04 ธ.ค. 63
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 223) 03 ธ.ค. 63
ปฏิทินงานวัดผลและเทียบโอนฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ในสถานการณ์ COVID-19) (อ่าน 355) 12 พ.ย. 63
การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน (อ่าน 19) 14 ก.ย. 63
การอบรมหลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาทักษะทางภาษา(ไทยและอังกฤษ) สำหรับครูและนักเรียน โดยสถาบันภาษา มช. (อ่าน 257) 19 ส.ค. 63
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เปิดการเรียนการสอน แบบ On-Site เต็มรูปแบบ (นักเรียนมาเรียน 100%) เริ่มตั้งแต (อ่าน 286) 13 ส.ค. 63
แจ้งการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 ในรูปแบบสลับวันเรียน (อ่าน 567) 04 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 308) 01 ก.ค. 63
การปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1150) 24 มิ.ย. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 778) 24 มิ.ย. 63
การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประชารั (อ่าน 1249) 16 มิ.ย. 63
การชำระเงินระดมทรัพยากรและเงินอื่นๆของแต่ละระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1103) 11 มิ.ย. 63
การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน (อ่าน 231) 27 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 712) 14 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1071) 20 มี.ค. 63
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ (อ่าน 280) 18 มี.ค. 63
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่ง (อ่าน 337) 06 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 255) 18 ก.พ. 63
PRT RUN FOR VAN 2020 (อ่าน 35) 18 ก.พ. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (อ่าน 214) 13 ก.พ. 63
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (อ่าน 211) 05 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 180) 23 ม.ค. 63
ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน 417) 20 ส.ค. 62
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครั้งที่ 3 (อ่าน 425) 05 ส.ค. 62
ประกาศยกเลิกซื้อครุภัณฑ์ (อ่าน 402) 05 ส.ค. 62
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 673) 14 พ.ค. 62