ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การประเมินการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10 จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ได้วิเคราะห์ภารกิจ บทบาท อำนาจ หน้าที่ วิเคราะห์สภาพในบริบทและความต้องการในการพัฒนา และวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน พร้อมกับการรับฟังข้อคิดเห็นที่สะท้อนความต้องการและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย นำมากำหนดเป็น ๑๐ จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมกับกำหนดรายละเอียด แนวทางการประเมินการดำเนินงานตามจุดเน้น เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดคุณภาพของผู้เรียนตามที่ทุกฝ่ายมุ่งหวังอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา....
สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมินได้ตาม link ด้านล่าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2558,00:00   อ่าน 800 ครั้ง