ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
25 กันยายน 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบการให้บริการศูนย์พึ่งได้เพื่อสร้างระบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง
ผู้เข้ารับการอบรม ไก้แก่
1. ผอ. บรรจง สอนสมบูรณ์
2. นายเสน่ห์ ชุมแสน
3. นางสาวอรุณีย์ กองนาค
4. นายวิชัย วงไชย
5. นายสนธยา บุญคำ
6. นางกรณิศ หาญกิจอุดมสุข
7. นางอมรภัค ธรรมสุภา
8. นางสาวนาฎหทัย สิทธิบุญ
9. นางสาวดานุมาศ ทิยาว
10. นางสาวกิติวรา เมืองมูล
11. นางผ่องพรรณ จิตสง่า
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,10:39   อ่าน 32 ครั้ง