ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
   วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โดยสรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าสมัคร
เพื่อศึกษาต่อที่โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ดังนี้
ชั้น ม.1 ปกติ จำนวน 94 คน ห้องเรียนพิเศษกีฬา 12 คน รวม 106 คน
ชั้น ม.4 ปกติ 161 คน ห้องเรียนพิเศษกีฬา 7 คน 
ชั้น ปวช.1 ปกติ 18 คน 
รวมชั้น ม.4 และ ปวช.1 จำนวน 186 คน
รวมทั้งสิ้น 292 คน

 

โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,13:35   อ่าน 177 ครั้ง