ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายชิงชัย ทิพย์มณฑา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทรงพล เฟื่องฟู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.ปฏิมา นรภัทรพิมล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา