โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261152
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบแสดงผลการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 (ปพ.5) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.21 MB 1095
คำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 718.04 KB 3845
ว.ปธ.22แบบวิเคราะห์ข้อสอบ Bloom และหาค่า IOC Word Document ขนาดไฟล์ 37.36 KB 23620
ว.ปธ.21แบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค และรูปแบบข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 23607
ว.ปธ.20ขออนุญาตนำโครงสร้างการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 314 KB 23628
ว.ปธ.19ตารางวิเคราะห์การวัดผลประเมินผลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 77.76 KB 23600
ว.ปธ.18ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(หน้าแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 174.4 KB 23622
ว.ปธ.17แผนการจัดการเรียนรู้(หน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 21.75 KB 23632
ว.ปธ.16แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 416 KB 23630
ว.ปธ.15ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 107.61 KB 23636
ว.ปธ.13.2รายงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างง่าย Word Document ขนาดไฟล์ 105.98 KB 23606
ว.ปธ.13.1รายงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เต็มรูปแบบ Word Document ขนาดไฟล์ 284.5 KB 23606
ว.ปธ.11รายงานและสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู Word Document ขนาดไฟล์ 26.01 KB 23595
ว.ปธ.10รายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนา/แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 25.74 KB 23591
ว.ปธ.09รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.82 KB 23584
ว.ปธ.08รายงานผลการทำวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.2 KB 23591
ว.ปธ.07รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 753.08 KB 23587
ว.ปธ.06รายงานผลการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 23585
ว.ปธ.05รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูตามความคิดเห็นของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 23584
ว.ปธ.04รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 23591
ว.ปธ.03รายงานการพัฒนากลยุทธ์วิธีการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 23587
ว.ปธ.02ขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 23610
ว.ปธ.01รายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 23592
แบบบันทึกการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 131.16 KB 129332
รหัสกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.62 KB 145562
สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.58 KB 146566
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.6 146818
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.5 146565
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.4 146782
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.3 146659
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.2 146554
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.1 146654
กลุ่มบริหารบุคคล
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 671.03 KB 807
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู Word Document ขนาดไฟล์ 128.31 KB 20605
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 20602
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 20602
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.3 KB 20604
PA3 สรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งครู Word Document ขนาดไฟล์ 20.12 KB 20623
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 36.99 KB 20623
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 36.32 KB 20623
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.33 KB 20649
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งครู (ไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 31.95 KB 20649
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 28.15 KB 20649
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 20650
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 20649
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู (ไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 27.34 KB 20649
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.95 KB 131613
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 6/2564 เรื่อง เปิดสถานศึกษาทำงานเนื่องจากเหตุพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.67 KB 146411
คำสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 05/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.07 KB 146801
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.74 KB 146507
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.38 KB 146582
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 146459
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 693.37 KB 146767
วฐ. 1-3 ฉบับปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 146439
ปก ID Plan ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 139.07 KB 146617
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 146605
>แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 146571
เอกสารการกรอกข้อมูลรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.62 MB 180769
ไฟล์กรอกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน ครู ลูกจ้างประจำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.68 KB 146702
ร่าง แนวปฏิบัติการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 146696
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พศ.2558 (รร.1) Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 146641
คู่มือประชาชน ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.78 KB 146692
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.68 KB 146538
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.31 KB 146674
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 146658
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.79 KB 146752
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.02 KB 146471
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.33 KB 146394
คู่มือ TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 146675
แบบฟอร์ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 654 KB 146625
บค.14 ติดต่อราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.79 KB 146777
บค.13 แบบฟอร์มเพิ่มวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.61 KB 146426
บค.12 ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.55 KB 146707
บค.11 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.44 KB 146446
บค.10 ใบลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.36 KB 146367
บค.09 ใบลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 146438
บค.08 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 869.82 KB 146373
บค.07 บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.4 KB 146488
บค.06 แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.07 KB 146524
บค.05 ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.91 KB 146800
บค.04 บันทึกข้อความขออนุญาตไปกิจธุระส่วนตัวในเวลาราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 148140
บค.03 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.1 KB 146615
บค.02 บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81 KB 146375
กลุ่มบริหารงบประมาณ
บันทึกข้อความการจัดจ้างอาหาร -ป.ธ.- Word Document ขนาดไฟล์ 57.99 KB 146738
บันทึกข้อความขออนุมัติเงินสวัสดิการการเสียชีวิตของบิดา มารดานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.64 KB 146704
แบบขออนุญาติใช้รถโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 146831
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 18.92 KB 146653
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 26.11 KB 146477
กลุ่มบริหารทั่วไป
แนวทางค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 148190
ภาพคณะครู 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 146374
ภาพคณะครู 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.02 MB 146712
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 461.67 KB 146410
กลุ่มกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 15 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.17 KB 146734
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 14 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.11 KB 146548
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.49 KB 146799
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.29 KB 146693
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.08 KB 146782
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.02 KB 146547
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.2 KB 146591
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.21 KB 146533
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.01 KB 146797
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.39 KB 146519
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.64 KB 146649
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.99 KB 146568
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 146489
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 146430
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 146483
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 146519
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 146832
คู่มือโปรแกรม scan tool Word Document ขนาดไฟล์ 953.5 KB 147168
>โปรแกรม SCANTOOL 146474
กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ
ตัวอย่างการเขียน การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA : Control self Assessment) ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 48.72 KB 127552
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA : Control self Assessment) ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 47.71 KB 127555
โลโก้โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ JPEG Image ขนาดไฟล์ 289.25 KB 129176
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 38.48 KB 145540
คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.18 KB 146649
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 103.56 KB 146630
ฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 146710
คำสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.65 KB 146595
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 449.5 KB 146617
กลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.74 KB 146701
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 146472
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 146703
การรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.98 KB 146534
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 15.6 KB 146635
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 146610
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 146630
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘๑ Word Document ขนาดไฟล์ 106.09 KB 146463
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 713.28 KB 146614
แบบประเมินคุณภาพด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.82 KB 146485
แบบประเมิน4มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 45.32 KB 146815
คำสั่งการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ-ปีการศึกษา-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 146634
ร่างประกาศ Word Document ขนาดไฟล์ 83.72 KB 146775
เทียบเคียง Word Document ขนาดไฟล์ 27.77 KB 146788
Guideline-for-School Word Document ขนาดไฟล์ 23.46 KB 146746