โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261152
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
ว.ปธ.22แบบวิเคราะห์ข้อสอบ Bloom และหาค่า IOC Word Document ขนาดไฟล์ 37.36 KB 427
ว.ปธ.21แบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค และรูปแบบข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 428
ว.ปธ.20ขออนุญาตนำโครงสร้างการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 314 KB 453
ว.ปธ.19ตารางวิเคราะห์การวัดผลประเมินผลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 77.76 KB 435
ว.ปธ.18ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(หน้าแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 174.4 KB 449
ว.ปธ.17แผนการจัดการเรียนรู้(หน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 21.75 KB 465
ว.ปธ.16แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 416 KB 456
ว.ปธ.15ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 107.61 KB 462
ว.ปธ.13.2รายงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างง่าย Word Document ขนาดไฟล์ 105.98 KB 429
ว.ปธ.13.1รายงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เต็มรูปแบบ Word Document ขนาดไฟล์ 284.5 KB 428
ว.ปธ.11รายงานและสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู Word Document ขนาดไฟล์ 26.01 KB 433
ว.ปธ.10รายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนา/แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 25.74 KB 430
ว.ปธ.09รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.82 KB 425
ว.ปธ.08รายงานผลการทำวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.2 KB 430
ว.ปธ.07รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 753.08 KB 428
ว.ปธ.06รายงานผลการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 426
ว.ปธ.05รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูตามความคิดเห็นของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 426
ว.ปธ.04รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 428
ว.ปธ.03รายงานการพัฒนากลยุทธ์วิธีการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 428
ว.ปธ.02ขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 447
ว.ปธ.01รายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 430
แบบบันทึกการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 131.16 KB 106173
รหัสกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.62 KB 122405
สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.58 KB 123399
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.6 123653
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.5 123400
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.4 123621
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.3 123497
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.2 123394
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.1 123488
กลุ่มบริหารบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.95 KB 108451
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 6/2564 เรื่อง เปิดสถานศึกษาทำงานเนื่องจากเหตุพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.67 KB 123254
คำสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 05/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.07 KB 123636
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.74 KB 123344
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.38 KB 123393
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 123298
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 693.37 KB 123609
วฐ. 1-3 ฉบับปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 123276
ปก ID Plan ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 139.07 KB 123455
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 123437
>แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 123411
เอกสารการกรอกข้อมูลรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.62 MB 154140
ไฟล์กรอกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน ครู ลูกจ้างประจำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.68 KB 123543
ร่าง แนวปฏิบัติการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 123536
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พศ.2558 (รร.1) Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 123481
คู่มือประชาชน ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.78 KB 123534
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.68 KB 123378
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.31 KB 123516
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 123498
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.79 KB 123595
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.02 KB 123313
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.33 KB 123236
คู่มือ TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 123517
แบบฟอร์ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 654 KB 123466
บค.14 ติดต่อราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.79 KB 123615
บค.13 แบบฟอร์มเพิ่มวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.61 KB 123265
บค.12 ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.55 KB 123544
บค.11 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.44 KB 123279
บค.10 ใบลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.36 KB 123205
บค.09 ใบลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 123275
บค.08 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 869.82 KB 123211
บค.07 บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.4 KB 123326
บค.06 แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.07 KB 123362
บค.05 ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.91 KB 123638
บค.04 บันทึกข้อความขออนุญาตไปกิจธุระส่วนตัวในเวลาราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 124181
บค.03 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.1 KB 123453
บค.02 บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81 KB 123216
กลุ่มบริหารงบประมาณ
บันทึกข้อความการจัดจ้างอาหาร -ป.ธ.- Word Document ขนาดไฟล์ 57.99 KB 123577
บันทึกข้อความขออนุมัติเงินสวัสดิการการเสียชีวิตของบิดา มารดานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.64 KB 123546
แบบขออนุญาติใช้รถโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 123671
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 18.92 KB 123495
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 26.11 KB 123318
กลุ่มบริหารทั่วไป
แนวทางค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 124167
ภาพคณะครู 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 123208
ภาพคณะครู 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.02 MB 123549
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 461.67 KB 123246
กลุ่มกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 15 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.17 KB 123575
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 14 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.11 KB 123388
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.49 KB 123635
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.29 KB 123535
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.08 KB 123620
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.02 KB 123389
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.2 KB 123433
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.21 KB 123374
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.01 KB 123637
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.39 KB 123361
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.64 KB 123490
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.99 KB 123407
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 123330
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 123270
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 123321
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 123359
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 123629
คู่มือโปรแกรม scan tool Word Document ขนาดไฟล์ 953.5 KB 123780
>โปรแกรม SCANTOOL 123315
กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ
ตัวอย่างการเขียน การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA : Control self Assessment) ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 48.72 KB 104395
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA : Control self Assessment) ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 47.71 KB 104398
โลโก้โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ JPEG Image ขนาดไฟล์ 289.25 KB 106016
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 38.48 KB 122380
คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.18 KB 123470
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 103.56 KB 123471
ฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 123552
คำสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.65 KB 123436
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 449.5 KB 123449
กลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.74 KB 123540
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 123311
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 123539
การรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.98 KB 123373
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 15.6 KB 123473
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 123447
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 123466
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘๑ Word Document ขนาดไฟล์ 106.09 KB 123305
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 713.28 KB 123454
แบบประเมินคุณภาพด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.82 KB 123325
แบบประเมิน4มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 45.32 KB 123643
คำสั่งการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ-ปีการศึกษา-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 123467
ร่างประกาศ Word Document ขนาดไฟล์ 83.72 KB 123617
เทียบเคียง Word Document ขนาดไฟล์ 27.77 KB 123628
Guideline-for-School Word Document ขนาดไฟล์ 23.46 KB 123587