โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
ว.ปธ.24 รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 50
ว.ปธ.23 บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 120.17 KB 11
แบบแสดงผลการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 (ปพ.5) V.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.53 MB 69
แบบแสดงผลการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 (ปพ.5) V.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.21 MB 1197
คำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 718.04 KB 3934
ว.ปธ.22แบบวิเคราะห์ข้อสอบ Bloom และหาค่า IOC Word Document ขนาดไฟล์ 37.36 KB 23635
ว.ปธ.21แบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค และรูปแบบข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 23620
ว.ปธ.20ขออนุญาตนำโครงสร้างการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 314 KB 23636
ว.ปธ.19ตารางวิเคราะห์การวัดผลประเมินผลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 77.76 KB 23615
ว.ปธ.18ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(หน้าแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 174.4 KB 23640
ว.ปธ.17แผนการจัดการเรียนรู้(หน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 21.75 KB 23649
ว.ปธ.16แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 416 KB 23662
ว.ปธ.15ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 107.61 KB 23658
ว.ปธ.13.2รายงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างง่าย Word Document ขนาดไฟล์ 105.98 KB 23636
ว.ปธ.13.1รายงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เต็มรูปแบบ Word Document ขนาดไฟล์ 284.5 KB 23647
ว.ปธ.11รายงานและสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู Word Document ขนาดไฟล์ 26.01 KB 23603
ว.ปธ.10รายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนา/แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 25.74 KB 23601
ว.ปธ.09รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.82 KB 23596
ว.ปธ.08รายงานผลการทำวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.2 KB 23608
ว.ปธ.07รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 753.08 KB 23598
ว.ปธ.06รายงานผลการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 23594
ว.ปธ.05รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูตามความคิดเห็นของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 23598
ว.ปธ.04รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 23619
ว.ปธ.03รายงานการพัฒนากลยุทธ์วิธีการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 23594
ว.ปธ.02ขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 23624
ว.ปธ.01รายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 23603
แบบบันทึกการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 131.16 KB 129339
รหัสกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.62 KB 145569
สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.58 KB 146576
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.6 146833
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.5 146575
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.4 146790
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.3 146674
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.2 146561
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.1 146667
กลุ่มบริหารบุคคล
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.64 KB 14
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.03 KB 6
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.01 KB 18
>pa2/ส. แบบรายงานผลการพัฒนาตามข้อตกลง 90
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 671.03 KB 884
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู Word Document ขนาดไฟล์ 128.31 KB 20625
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 20606
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 20628
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.3 KB 20621
PA3 สรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งครู Word Document ขนาดไฟล์ 20.12 KB 20666
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 36.99 KB 20627
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 36.32 KB 20642
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.33 KB 20668
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งครู (ไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 31.95 KB 20662
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 28.15 KB 20653
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 20666
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 20659
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู (ไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 27.34 KB 20661
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.95 KB 131618
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 6/2564 เรื่อง เปิดสถานศึกษาทำงานเนื่องจากเหตุพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.67 KB 146415
คำสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 05/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.07 KB 146820
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.74 KB 146511
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.38 KB 146586
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 146465
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 693.37 KB 146772
วฐ. 1-3 ฉบับปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 146444
ปก ID Plan ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 139.07 KB 146623
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 146612
>แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 146575
เอกสารการกรอกข้อมูลรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.62 MB 181261
ไฟล์กรอกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน ครู ลูกจ้างประจำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.68 KB 146707
ร่าง แนวปฏิบัติการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 146700
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พศ.2558 (รร.1) Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 146646
คู่มือประชาชน ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.78 KB 146696
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.68 KB 146543
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.31 KB 146678
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 146664
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.79 KB 146757
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.02 KB 146476
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.33 KB 146398
คู่มือ TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 146680
แบบฟอร์ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 654 KB 146630
บค.14 ติดต่อราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.79 KB 146781
บค.13 แบบฟอร์มเพิ่มวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.61 KB 146430
บค.12 ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.55 KB 146712
บค.11 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.44 KB 146452
บค.10 ใบลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.36 KB 146373
บค.09 ใบลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 146445
บค.08 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 869.82 KB 146377
บค.07 บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.4 KB 146492
บค.06 แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.07 KB 146529
บค.05 ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.91 KB 146804
บค.04 บันทึกข้อความขออนุญาตไปกิจธุระส่วนตัวในเวลาราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 148305
บค.03 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.1 KB 146620
บค.02 บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81 KB 146379
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 96.87 KB 11
บันทึกข้อความการจัดจ้างอาหาร -ป.ธ.- Word Document ขนาดไฟล์ 57.99 KB 146743
บันทึกข้อความขออนุมัติเงินสวัสดิการการเสียชีวิตของบิดา มารดานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.64 KB 146709
แบบขออนุญาติใช้รถโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 146835
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 18.92 KB 146658
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 26.11 KB 146482
กลุ่มบริหารทั่วไป
แนวทางค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 148312
ภาพคณะครู 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 146378
ภาพคณะครู 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.02 MB 146717
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 461.67 KB 146414
กลุ่มกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 15 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.17 KB 146742
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 14 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.11 KB 146552
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.49 KB 146803
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.29 KB 146697
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.08 KB 146786
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.02 KB 146552
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.2 KB 146595
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.21 KB 146537
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.01 KB 146801
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.39 KB 146523
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.64 KB 146653
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.99 KB 146573
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 146495
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 146434
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 146488
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 146523
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 146846
คู่มือโปรแกรม scan tool Word Document ขนาดไฟล์ 953.5 KB 147178
>โปรแกรม SCANTOOL 146479
กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 44.92 KB 6
ตัวอย่างการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 49.1 KB 2
ตัวอย่างการเขียน การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA : Control self Assessment) ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 48.72 KB 127559
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA : Control self Assessment) ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 47.71 KB 127562
โลโก้โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ JPEG Image ขนาดไฟล์ 289.25 KB 129184
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 38.48 KB 145550
คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.18 KB 146654
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 103.56 KB 146636
ฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 146714
คำสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.65 KB 146600
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 449.5 KB 146621
กลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.74 KB 146705
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 146476
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 146708
การรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.98 KB 146538
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 15.6 KB 146639
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 146616
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 146635
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘๑ Word Document ขนาดไฟล์ 106.09 KB 146467
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 713.28 KB 146618
แบบประเมินคุณภาพด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.82 KB 146489
แบบประเมิน4มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 45.32 KB 146819
คำสั่งการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ-ปีการศึกษา-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 146641
ร่างประกาศ Word Document ขนาดไฟล์ 83.72 KB 146779
เทียบเคียง Word Document ขนาดไฟล์ 27.77 KB 146792
Guideline-for-School Word Document ขนาดไฟล์ 23.46 KB 146751