โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะติด ร, มส., มผ. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14 KB 17
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.68 KB 13
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 789.41 KB 70
ว.ปธ.24 รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 68
ว.ปธ.23 บันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 120.17 KB 17
แบบแสดงผลการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 (ปพ.5) V.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.53 MB 100
แบบแสดงผลการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 (ปพ.5) V.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.45 MB 1272
คำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 718.04 KB 3958
ว.ปธ.22แบบวิเคราะห์ข้อสอบ Bloom และหาค่า IOC Word Document ขนาดไฟล์ 37.36 KB 23660
ว.ปธ.21แบบทดสอบกลางภาค/ปลายภาค และรูปแบบข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 23630
ว.ปธ.20ขออนุญาตนำโครงสร้างการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 314 KB 23651
ว.ปธ.19ตารางวิเคราะห์การวัดผลประเมินผลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 77.76 KB 23632
ว.ปธ.18ตารางวิเคราะห์หลักสูตร(หน้าแผน) Word Document ขนาดไฟล์ 174.4 KB 23652
ว.ปธ.17แผนการจัดการเรียนรู้(หน้าเดียว) Word Document ขนาดไฟล์ 21.75 KB 23657
ว.ปธ.16แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 416 KB 23691
ว.ปธ.15ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 107.61 KB 23679
ว.ปธ.13.2รายงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างง่าย Word Document ขนาดไฟล์ 105.98 KB 23642
ว.ปธ.13.1รายงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เต็มรูปแบบ Word Document ขนาดไฟล์ 284.5 KB 23651
ว.ปธ.11รายงานและสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู Word Document ขนาดไฟล์ 26.01 KB 23608
ว.ปธ.10รายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนา/แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 25.74 KB 23606
ว.ปธ.09รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.82 KB 23606
ว.ปธ.08รายงานผลการทำวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.2 KB 23613
ว.ปธ.07รายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 753.08 KB 23605
ว.ปธ.06รายงานผลการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 23596
ว.ปธ.05รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูตามความคิดเห็นของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 23608
ว.ปธ.04รายงานและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 23633
ว.ปธ.03รายงานการพัฒนากลยุทธ์วิธีการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 23602
ว.ปธ.02ขออนุญาตนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 23634
ว.ปธ.01รายงานการปรับปรุง การพัฒนา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 23612
แบบบันทึกการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 131.16 KB 129347
รหัสกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.62 KB 145576
สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.58 KB 146589
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.6 146851
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.5 146577
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.4 146792
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.3 146681
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.2 146562
>แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.1 146680
กลุ่มบริหารบุคคล
แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 925 KB 1
คำสั่งที่ 264/2565 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.63 KB 47
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.88 KB 8
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.64 KB 16
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.03 KB 7
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.01 KB 27
>pa2/ส. แบบรายงานผลการพัฒนาตามข้อตกลง 102
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 671.03 KB 894
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู Word Document ขนาดไฟล์ 128.31 KB 20627
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 40.1 KB 20613
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 20635
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.3 KB 20623
PA3 สรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งครู Word Document ขนาดไฟล์ 20.12 KB 20675
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 36.99 KB 20634
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 36.32 KB 20649
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.33 KB 20675
PA2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งครู (ไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 31.95 KB 20666
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 28.15 KB 20660
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 20668
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 20663
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งครู (ไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 27.34 KB 20665
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.95 KB 131620
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 6/2564 เรื่อง เปิดสถานศึกษาทำงานเนื่องจากเหตุพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.67 KB 146422
คำสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 05/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.07 KB 146823
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.74 KB 146512
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.38 KB 146587
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 146466
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 693.37 KB 146779
วฐ. 1-3 ฉบับปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 146445
>แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 146576
เอกสารการกรอกข้อมูลรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.62 MB 181263
ไฟล์กรอกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน ครู ลูกจ้างประจำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.68 KB 146714
ร่าง แนวปฏิบัติการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 146701
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พศ.2558 (รร.1) Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 146653
คู่มือประชาชน ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.78 KB 146704
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.68 KB 146544
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.31 KB 146685
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 146665
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.79 KB 146758
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.02 KB 146477
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.33 KB 146405
คู่มือ TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 146687
แบบฟอร์ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 654 KB 146644
บค.14 ติดต่อราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.79 KB 146789
บค.13 แบบฟอร์มเพิ่มวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.61 KB 146437
บค.12 ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.55 KB 146713
บค.11 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.44 KB 146459
บค.10 ใบลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.36 KB 146374
บค.09 ใบลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 146452
บค.08 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 869.82 KB 146378
บค.07 บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.4 KB 146499
บค.06 แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.07 KB 146530
บค.05 ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.91 KB 146813
บค.04 บันทึกข้อความขออนุญาตไปกิจธุระส่วนตัวในเวลาราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 148313
บค.03 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.1 KB 146621
บค.02 บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81 KB 146387
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 96.87 KB 16
บันทึกข้อความการจัดจ้างอาหาร -ป.ธ.- Word Document ขนาดไฟล์ 57.99 KB 146745
บันทึกข้อความขออนุมัติเงินสวัสดิการการเสียชีวิตของบิดา มารดานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.64 KB 146716
แบบขออนุญาติใช้รถโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 146837
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 18.92 KB 146662
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 26.11 KB 146483
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบสำรวจความต้องการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดบริเวณชานระเบียงประจำอาคาร2/65 Word Document ขนาดไฟล์ 15.52 KB 7
แบบสำรวจความต้องการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดประจำอาคาร/ห้องสำนักงาน/ห้องเรียน2/65 Word Document ขนาดไฟล์ 15.67 KB 1
แนวทางค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 148319
ภาพคณะครู 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 146379
ภาพคณะครู 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.02 MB 146719
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 461.67 KB 146415
กลุ่มกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 15 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.17 KB 146751
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 14 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.11 KB 146554
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.49 KB 146804
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.29 KB 146698
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.08 KB 146793
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.02 KB 146553
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.2 KB 146596
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.21 KB 146538
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.01 KB 146802
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.39 KB 146524
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.64 KB 146654
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.99 KB 146581
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 146496
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 146441
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 146489
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 146530
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 146848
คู่มือโปรแกรม scan tool Word Document ขนาดไฟล์ 953.5 KB 147185
>โปรแกรม SCANTOOL 146480
กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 44.92 KB 8
ตัวอย่างการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง CSA ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 49.1 KB 4
ตัวอย่างการเขียน การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA : Control self Assessment) ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 48.72 KB 127560
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA : Control self Assessment) ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 47.71 KB 127564
โลโก้โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ JPEG Image ขนาดไฟล์ 289.25 KB 129193
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 38.48 KB 145551
คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.18 KB 146663
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 103.56 KB 146643
ฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 146715
คำสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.65 KB 146601
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 449.5 KB 146622
กลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.74 KB 146706
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 146477
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 146717
การรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.98 KB 146545
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 15.6 KB 146641
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 146619
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 146637
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘๑ Word Document ขนาดไฟล์ 106.09 KB 146474
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 713.28 KB 146619
แบบประเมินคุณภาพด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.82 KB 146491
แบบประเมิน4มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 45.32 KB 146826
คำสั่งการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ-ปีการศึกษา-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 146648
ร่างประกาศ Word Document ขนาดไฟล์ 83.72 KB 146780
เทียบเคียง Word Document ขนาดไฟล์ 27.77 KB 146793
Guideline-for-School Word Document ขนาดไฟล์ 23.46 KB 146752