ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบบันทึกการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 131.16 KB 64998
รหัสกิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.62 KB 81285
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.28 KB 82202
บันทึกการเรียนการสอนของครูขณะปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.91 KB 82545
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนและงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704 KB 82309
บันทึกข้อความรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1/2563 (สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ) Word Document ขนาดไฟล์ 46.51 KB 82318
บันทึกข้อความรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1/2563 (สำหรับครูผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 47.11 KB 82332
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 78.31 KB 82508
ตัวอย่างแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 160.65 KB 82418
ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 82558
รหัสวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.57 MB 82386
แบบบันทึก PLC ปีการศึกาษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 702.5 KB 84102
ปก ID PLAN นักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 82374
สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.58 KB 82271
LOGBOOK ภาคเรียนที่ 2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 197 KB 82197
เอกสารประกอบแผ่นงานที่ 4-5 LOGBOOK ภาคเรียนที่ 2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 82439
บันทึกรายงาน PLC ภาคเรียนที่2-2561 (ว.ปธ.13) Word Document ขนาดไฟล์ 279.5 KB 82314
บันทึกขอจัดตั้งกลุ่ม PLC ภาคเรียนที่ 2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 82728
ว.ปธ.14 บันทึกการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 82142
ว.ปธ.12 แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 82283
ว.ปธ.11 บันทึกข้อความรายงานและสรุปผลการปฏิบัติราชการ แต่ละภาคเรียน ปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 82367
ว.ปธ.10 บันทึกข้อความรายงานตนเองในการประชุม อบรม สัมมนา แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.24 KB 82208
ว.ปธ.09 บันทึกข้อความรายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.05 KB 82483
ว.ปธ.08 บันทึกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบทคัดย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 28.62 KB 82383
ว.ปธ.07 บันทึกข้อความรายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 756.53 KB 82430
ว.ปธ.06 บันทึกข้อความรายงานการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 84558
ว.ปธ.05 บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 82525
ว.ปธ.04 บันทึกข้อความ สรุปผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-60 Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 82161
ว.ปธ.03 บันทึกข้อความรายงานการพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนและการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 82548
ว.ปธ.02 บันทึกข้อความขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 82400
ว.ปธ.01 บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง การพัฒนา และประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 82316
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน 13 ตัวชี้วัด เกณฑ์ ว21_2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.34 KB 82506
3.1 เอกสารประกอบ LOGBOOK PRT--3.1 Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 82161
3. LOGBOOK PRT--3 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 82321
2.แผนการขับเคลื่อน PLC PRT--2 Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 82809
1.คำสั่งขับเคลื่อน PLC Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 82366
ตัวอย่างการวางแผนจัดการเรียนรู้(เอกสารอบรม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 547.38 KB 82123
ลักษณะเด็กบกพร่อง Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 82158
ไฟล์การแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เฉพาะรายการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 334.75 KB 82527
สรุปการมีที่เรียนของนักเรียนชัั้นม.6 และเปวช.3 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.38 KB 82540
สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.68 KB 82145
สรุปผลการเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ ประจำปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.31 KB 82180
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.6 82539
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.5 82291
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.4 82521
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.3 82371
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.2 82279
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.1 82357
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 200.45 KB 82322
กลุ่มบริหารบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 575.95 KB 67347
คำสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 177/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้ารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.18 KB 67367
ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 6/2564 เรื่อง เปิดสถานศึกษาทำงานเนื่องจากเหตุพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.67 KB 82161
คำสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 05/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.07 KB 82533
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.74 KB 82246
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.38 KB 82284
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 82194
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 693.37 KB 82508
วฐ. 1-3 ฉบับปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 82183
ปก ID Plan ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 139.07 KB 82342
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 82323
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 82308
เอกสารการกรอกข้อมูลรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.62 MB 82367
ไฟล์กรอกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน ครู ลูกจ้างประจำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.68 KB 82443
ร่าง แนวปฏิบัติการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 82442
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พศ.2558 (รร.1) Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 82388
คู่มือประชาชน ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.78 KB 82437
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.68 KB 82282
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.31 KB 82422
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 82396
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.79 KB 82500
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.02 KB 82217
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.33 KB 82142
คู่มือ TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 82422
แบบฟอร์ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 654 KB 82364
บค.14 ติดต่อราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.79 KB 82522
บค.13 แบบฟอร์มเพิ่มวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.61 KB 82158
บค.12 ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.55 KB 82447
บค.11 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.44 KB 82177
บค.10 ใบลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.36 KB 82111
บค.09 ใบลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 82179
บค.08 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 869.82 KB 82116
บค.07 บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.4 KB 82228
บค.06 แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.07 KB 82259
บค.05 ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.91 KB 82539
บค.04 บันทึกข้อความขออนุญาตไปกิจธุระส่วนตัวในเวลาราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 82425
บค.03 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.1 KB 82359
บค.02 บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81 KB 82121
กลุ่มบริหารงบประมาณ
บันทึกข้อความการจัดจ้างอาหาร -ป.ธ.- Word Document ขนาดไฟล์ 57.99 KB 82482
บันทึกข้อความขออนุมัติเงินสวัสดิการการเสียชีวิตของบิดา มารดานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.64 KB 82453
แบบขออนุญาติใช้รถโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 82573
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 18.92 KB 82402
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 26.11 KB 82215
กลุ่มบริหารทั่วไป
แนวทางค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 82834
ภาพคณะครู 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 82111
ภาพคณะครู 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.02 MB 82454
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 461.67 KB 82140
กลุ่มกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 15 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.17 KB 82478
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 14 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.11 KB 82289
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.49 KB 82535
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.29 KB 82437
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.08 KB 82521
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.02 KB 82295
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.2 KB 82337
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.21 KB 82279
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.01 KB 82536
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.39 KB 82264
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.64 KB 82387
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.99 KB 82297
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 82235
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 82174
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 82225
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 82261
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 82524
คู่มือโปรแกรม scan tool Word Document ขนาดไฟล์ 953.5 KB 82551
โปรแกรม SCANTOOL 82215
กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ
ตัวอย่างการเขียน การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA : Control self Assessment) ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 48.72 KB 63302
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA : Control self Assessment) ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 47.71 KB 63306
โลโก้โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ JPEG Image ขนาดไฟล์ 289.25 KB 64914
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 38.48 KB 81283
คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.18 KB 82358
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 103.56 KB 82378
ฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 82454
คำสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.65 KB 82341
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 449.5 KB 82354
กลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.74 KB 82445
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 82214
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 82443
การรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.98 KB 82275
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 15.6 KB 82370
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 82350
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 82372
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘๑ Word Document ขนาดไฟล์ 106.09 KB 82209
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 713.28 KB 82359
แบบประเมินคุณภาพด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.82 KB 82214
แบบประเมิน4มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 45.32 KB 82512
คำสั่งการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ-ปีการศึกษา-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 82358
ร่างประกาศ Word Document ขนาดไฟล์ 83.72 KB 82515
เทียบเคียง Word Document ขนาดไฟล์ 27.77 KB 82524
Guideline-for-School Word Document ขนาดไฟล์ 23.46 KB 82485