ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
บันทึกการเรียนการสอนของครูขณะปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.91 KB 65881
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนและงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704 KB 66557
บันทึกข้อความรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1/2563 (สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ) Word Document ขนาดไฟล์ 46.51 KB 246604
บันทึกข้อความรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1/2563 (สำหรับครูผู้สอน) Word Document ขนาดไฟล์ 47.11 KB 246632
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 78.31 KB 247187
ตัวอย่างแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 160.65 KB 247656
ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 247107
รหัสวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.57 MB 247037
แบบบันทึก PLC ปีการศึกาษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 702.5 KB 249186
ปก ID PLAN นักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 247081
สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.58 KB 247179
LOGBOOK ภาคเรียนที่ 2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 197 KB 247300
เอกสารประกอบแผ่นงานที่ 4-5 LOGBOOK ภาคเรียนที่ 2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 247116
บันทึกรายงาน PLC ภาคเรียนที่2-2561 (ว.ปธ.13) Word Document ขนาดไฟล์ 279.5 KB 247963
บันทึกขอจัดตั้งกลุ่ม PLC ภาคเรียนที่ 2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 248106
ว.ปธ.14 บันทึกการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 247143
ว.ปธ.12 แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 247177
ว.ปธ.11 บันทึกข้อความรายงานและสรุปผลการปฏิบัติราชการ แต่ละภาคเรียน ปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 247114
ว.ปธ.10 บันทึกข้อความรายงานตนเองในการประชุม อบรม สัมมนา แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.24 KB 247117
ว.ปธ.09 บันทึกข้อความรายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.05 KB 247088
ว.ปธ.08 บันทึกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบทคัดย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 28.62 KB 247143
ว.ปธ.07 บันทึกข้อความรายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 756.53 KB 247298
ว.ปธ.06 บันทึกข้อความรายงานการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 247429
ว.ปธ.05 บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 247108
ว.ปธ.04 บันทึกข้อความ สรุปผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-60 Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 247127
ว.ปธ.03 บันทึกข้อความรายงานการพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนและการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 247111
ว.ปธ.02 บันทึกข้อความขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 247158
ว.ปธ.01 บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง การพัฒนา และประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 247127
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน 13 ตัวชี้วัด เกณฑ์ ว21_2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.34 KB 249322
3.1 เอกสารประกอบ LOGBOOK PRT--3.1 Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 247139
3. LOGBOOK PRT--3 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 247149
2.แผนการขับเคลื่อน PLC PRT--2 Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 248186
1.คำสั่งขับเคลื่อน PLC Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 247169
ตัวอย่างการวางแผนจัดการเรียนรู้(เอกสารอบรม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 547.38 KB 247198
ลักษณะเด็กบกพร่อง Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 247125
ไฟล์การแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เฉพาะรายการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 334.75 KB 247141
สรุปการมีที่เรียนของนักเรียนชัั้นม.6 และเปวช.3 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.38 KB 247415
สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.68 KB 247140
สรุปผลการเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ ประจำปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.31 KB 247129
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.6 247391
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.5 247534
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.4 247587
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.3 247621
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.2 247570
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.1 247671
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 200.45 KB 247170
กลุ่มบริหารบุคคล
คำสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ 05/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.07 KB 61357
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.74 KB 246765
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.38 KB 246791
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 247023
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 693.37 KB 247045
วฐ. 1-3 ฉบับปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 247095
ปก ID Plan ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 139.07 KB 247087
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 247124
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 247467
เอกสารการกรอกข้อมูลรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.62 MB 256863
ไฟล์กรอกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน ครู ลูกจ้างประจำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.68 KB 247244
ร่าง แนวปฏิบัติการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 247078
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พศ.2558 (รร.1) Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 247077
คู่มือประชาชน ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.78 KB 247088
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.68 KB 247116
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.31 KB 247090
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 247066
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.79 KB 247088
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.02 KB 247081
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.33 KB 247155
คู่มือ TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 247165
แบบฟอร์ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 654 KB 247343
บค.14 ติดต่อราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.79 KB 247096
บค.13 แบบฟอร์มเพิ่มวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.61 KB 247094
บค.12 ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.55 KB 247111
บค.11 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.44 KB 247480
บค.10 ใบลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.36 KB 247122
บค.09 ใบลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 247108
บค.08 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 869.82 KB 247730
บค.07 บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.4 KB 247115
บค.06 แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.07 KB 247130
บค.05 ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.91 KB 247147
บค.04 บันทึกข้อความขออนุญาตไปกิจธุระส่วนตัวในเวลาราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 248724
บค.03 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.1 KB 247125
บค.02 บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81 KB 247140
กลุ่มบริหารงบประมาณ
บันทึกข้อความการจัดจ้างอาหาร -ป.ธ.- Word Document ขนาดไฟล์ 57.99 KB 59690
บันทึกข้อความขออนุมัติเงินสวัสดิการการเสียชีวิตของบิดา มารดานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.64 KB 59694
แบบขออนุญาติใช้รถโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 246954
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 18.92 KB 246943
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 26.11 KB 246944
กลุ่มบริหารทั่วไป
แนวทางค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 247358
ภาพคณะครู 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 247111
ภาพคณะครู 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.02 MB 247120
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 461.67 KB 247257
กลุ่มกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 15 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.17 KB 246998
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 14 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.11 KB 246953
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.49 KB 246950
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.29 KB 246965
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.08 KB 246955
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.02 KB 246951
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.2 KB 246979
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.21 KB 246984
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.01 KB 246961
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.39 KB 246958
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.64 KB 246963
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.99 KB 246984
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 247100
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 247079
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 247312
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 247104
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 247189
คู่มือโปรแกรม scan tool Word Document ขนาดไฟล์ 953.5 KB 247689
โปรแกรม SCANTOOL 247428
กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ
คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 467.18 KB 37004
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 103.56 KB 246767
ฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 246989
คำสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.65 KB 247014
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 449.5 KB 247112
กลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.74 KB 247035
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 247043
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 247092
การรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.98 KB 247134
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 15.6 KB 247073
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 247074
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 247088
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘๑ Word Document ขนาดไฟล์ 106.09 KB 247082
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 713.28 KB 247119
แบบประเมินคุณภาพด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.82 KB 247121
แบบประเมิน4มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 45.32 KB 247227
คำสั่งการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ-ปีการศึกษา-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 247135
ร่างประกาศ Word Document ขนาดไฟล์ 83.72 KB 247084
เทียบเคียง Word Document ขนาดไฟล์ 27.77 KB 247072
Guideline-for-School Word Document ขนาดไฟล์ 23.46 KB 247076