ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นาย ดุสิต กันทะมา
ครู คศ.2

นาง เพ็ญศรี รุ่งฉัตร
ครู คศ.3

นาย เสน่ห์ ชุมแสน
ครู คศ.3

น.ส. อรุณีย์ กองนาค
ครู คศ.3

นาง รจนา จันทร์ทิพย์
ครู คศ.3

นาย ภัทรพล ควรสุวรรณ
ครู คศ.2

นาง อรพิน ควรสุวรรณ
ครู คศ.3

นาง เบญญทิพย์ ธิกานนท์
ครู คศ.2

นายสนธยา บุญคำ
ครู คศ.2