ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร ปวช.

นาย มาณพ ปิยะชาติวัฒนกุล
ครู คศ.2

นาง มาลา จิตรรักชาติ
ครู คศ.3

นาง พรรณี ช้างเพ็ง
ครู คศ.3

นาย ฐิติ นครสุวรรณ์
ครู คศ.3