ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
ลักษณะเด็กบกพร่อง Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 47
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายชื่อนักเรียนในชุมนุมต่างๆ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 146.46 KB 64
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายชื่อนักเรียนแบ่งตามชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.45 KB 65
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รูปเล่ม Word Document ขนาดไฟล์ 106.69 KB 67
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สรุปชุมนุมที่เปิดสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 246.47 KB 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งตามชุมนุมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.9 KB 66
ไฟล์การแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เฉพาะรายการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 334.75 KB 50
สรุปการมีที่เรียนของนักเรียนชัั้นม.6 และเปวช.3 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.38 KB 226
สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.68 KB 62
สรุปผลการเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ ประจำปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.31 KB 71
วิธีการดาวน์โหลดเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้แนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 429.72 KB 82
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.6 82
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.5 326
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.4 334
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.3 349
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.2 343
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.1 373
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 200.45 KB 95
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 190.5 KB 248
กลุ่มบริหารอำนวยการ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 349
เอกสารการกรอกข้อมูลรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.62 MB 627
ไฟล์กรอกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน ครู ลูกจ้างประจำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.68 KB 213
ร่าง แนวปฏิบัติการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 57
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พศ.2558 (รร.1) Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 63
คู่มือประชาชน ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.78 KB 74
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.68 KB 87
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.31 KB 72
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 66
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.79 KB 69
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.02 KB 72
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.33 KB 94
คู่มือ TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 89
แบบฟอร์ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 654 KB 171
บค.14 ติดต่อราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.79 KB 82
บค.13 แบบฟอร์มเพิ่มวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.61 KB 74
บค.12 ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.55 KB 101
บค.11 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.44 KB 89
บค.10 ใบลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.36 KB 104
บค.09 ใบลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 100
บค.08 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 869.82 KB 713
บค.07 บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.4 KB 95
บค.06 แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.07 KB 117
บค.05 ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.91 KB 120
บค.04 บันทึกข้อความขออนุญาตไปกิจธุระส่วนตัวในเวลาราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 506
บค.03 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.1 KB 110
บค.02 บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81 KB 124
กลุ่มบริหารทั่วไป
แนวทางค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 64
ภาพคณะครู 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 94
ภาพคณะครู 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.02 MB 108
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 461.67 KB 201
กลุ่มกิจการนักเรียน
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 56
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 57
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 212
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 52
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 130
คู่มือโปรแกรม scan tool Word Document ขนาดไฟล์ 953.5 KB 109
โปรแกรม SCANTOOL 375
กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 34
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 35
การรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.98 KB 44
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 15.6 KB 40
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 39
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 33
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘๑ Word Document ขนาดไฟล์ 106.09 KB 46
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 713.28 KB 49
แบบประเมินคุณภาพด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.82 KB 48
แบบประเมิน4มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 45.32 KB 52
คำสั่งการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ-ปีการศึกษา-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 45
ร่างประกาศ Word Document ขนาดไฟล์ 83.72 KB 48
เทียบเคียง Word Document ขนาดไฟล์ 27.77 KB 47
Guideline-for-School Word Document ขนาดไฟล์ 23.46 KB 46