ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (025-028 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)