ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (018-020 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี)