ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (011-012 แผนการดำเนินงาน)