ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (01-06 ข้อมูลพื้นฐาน)